Jak napisać rozprawkę po angielsku?

Keitah
17-01-2024

14 min

Rozprawka po angielsku jest najczęściej wybieraną formą wypowiedzi na maturze rozszerzonej. Wiele osób jednak nie do końca rozumie, jak zabrać się za napisanie rozprawki i co jest ważne w tej formie wypowiedzi. Jak więc prawidłowo napisać rozprawkę w języku angielskim?

Rozprawka w języku angielskim - jak napisać?

Napisanie rozprawki po angielsku może być wyzwaniem dla wielu uczniów, ale dzięki odpowiednim frazom może to być znacznie łatwiejsze. W tym artykule przyjrzymy się kilku przydatnym zwrotom, które pomogą Ci napisać dobrze skonstruowaną i spójną rozprawkę w języku angielskim. Omówimy również, jak skutecznie używać przydatnych zwrotów do rozprawki i jak upewnić się, że Twoja rozprawka ma odpowiednią strukturę i zdania brzmią naturalnie.

Podobny post znajdziesz również w wersji do rozprawki na maturze z języka niemieckiego oraz do rozprawki na maturze z języka hiszpańskiego. 

Typy rozprawek na maturze rozszerzonej

Na maturze rozszerzonej z języków obcych mamy dwa rodzaje rozprawek. Jeden z tych typów to tak zwana rozprawka opiniująca, a drugi typ to rozprawka za i przeciw. Sposoby pisania tych form wypowiedzi są do siebie zbliżone jednak warto zwrócić uwagę na charakterystykę każdego z tych typów rozprawek.

Rozprawka opiniująca w języku angielskim

Przy rozprawce opiniującej w języku angielskim musisz przekonać czytelnika do swojego zdania i że masz rację. We wstępie rozprawki musisz podać tezę którą musisz uargumentować oraz rozwinąć w dalszej części rozprawki. Musisz jednak pamiętać, by wszystko było spójne i miało sens.

Rozprawka za i przeciw w języku angielskim

Rozprawka za i przeciw w języku angielskim podobnie jak w języku angielskim polega na tym, żeby przedstawić wady oraz zalety danego rozwiązania lub też pomysłu o którym mowa jest w zadaniu. W tym typie rozprawki nie skupiamy się na własnej opinii, lecz porównujemy za i przeciw oraz staramy się dojść do pewnej konkluzji, która potwierdzi tezę postawioną na samym początku.

Jak napisać rozprawkę w języku angielskim?

Pisanie rozprawki w języku angielskim wymaga praktyki oraz cierpliwości. Podsumowując, im więcej ćwiczysz, tym lepiej jesteś w stanie wyrazić swoje myśli i stworzyć argumenty w języku angielskim.

Zanim jednak zabierzesz się za pisanie rozprawki, należy poznać strukturę prawidłowo napisanej rozprawki, która będzie się odrobinę różnić w zależności od jej rodzaju.

Jak napisać rozprawkę po angielsku? - schemat

Każdy z typów rozprawki powinien być podzielony na akapity - w pierwszym akapicie zazwyczaj znajduje się wstęp, akapit drugi oraz trzeci jest rozwinięciem i akapit czwarty jest zakończeniem.

Często jest tak, że podczas pisania rozprawki nie musisz sobie uświadamiać, czy jest to rozprawka typu za i przeciw, czy też rozprawka opiniująca. Po części struktura poszczególnych akapitów podobna jest w obydwóch tych rodzajach rozprawki, ale poniżej znajdziesz szczegółowy opis, co powinno się znaleźć w poszczególnym akapicie danego typu rozprawki w języku angielskim.

Jak napisać rozprawkę opiniującą w języku angielskim?

Pierwszy akapit rozprawki opiniującej w języku angielskim powinien zawierać tezę oraz Twoją sformułowaną opinię na dany temat.

W drugim akapicie dobrze byłoby podać 2 lub 3 argumenty potwierdzające Twoje zdanie. Zazwyczaj drugi akapit ma około 50 słów oraz 3-5 zdań, jednak nie jest to żaden wyznacznik, a jedynie wskazówka.

W akapicie trzecim rozprawki opiniującej powinniśmy podać przeciwny punkt widzenia, w którym możemy podać kontrargumenty. Tutaj ponownie możemy napisać około 50 słów oraz 3-4 zdania.

W akapicie czwartym tj. na zakończenie podsumowujemy naszą argumentację oraz powtarzamy opinię ze wstępu. Tę opinię piszemy przy pomocy synonimów, by pokazać, że mamy zaawansowane znajomość słownictwa i gramatyki.

Jak napisać rozprawkę za i przeciw w języku angielskim?

We wstępie rozprawki za i przeciw przedstawiamy ogólnikowo temat oraz zaznaczamy, że na dany temat są dwa różne sposoby patrzenia.

W drugim akapicie podajemy dwa lub trzy argumenty "za" oraz rozwijamy je, opisując zalety danego rozwiązania. Ten akapit powinien mieć około 50 słów oraz od 3 do 6 zdań, jednak nie jest to żaden wyznacznik, a jedynie wskazówka.

W akapicie trzecim ponownie podajemy 2 lub 3 argumenty "przeciw" oraz rozwijamy wady danego rozwiązania. Ten akapit ponownie powinien posiadać około 50 słów oraz od 3 do 6 zdań.

Na zakończenie w akapicie czwartym piszemy krótkie podsumowanie całej rozprawki, ale nie przepisujemy tezy ze wstępu.

Przydatne zwroty do rozprawki w języku angielskim

Każdy z typów rozprawki powinien być podzielony na akapity - w pierwszym akapicie zazwyczaj znajduje się wstęp, akapit drugi oraz trzeci jest rozwinięciem i akapit czwarty jest zakończeniem.

Często jest tak, że podczas pisania rozprawki nie musisz sobie uświadamiać, czy jest to rozprawka typu za i przeciw, czy też rozprawka opiniująca. Po części struktura poszczególnych akapitów podobna jest w obydwóch tych rodzajach rozprawki, ale poniżej znajdziesz szczegółowy opis, co powinno się znaleźć w poszczególnym akapicie danego typu rozprawki w języku angielskim.

Jak napisać rozprawkę opiniującą w języku angielskim?

Pierwszy akapit rozprawki opiniującej w języku angielskim powinien zawierać tezę oraz Twoją sformułowaną opinię na dany temat.

W drugim akapicie dobrze byłoby podać 2 lub 3 argumenty potwierdzające Twoje zdanie. Zazwyczaj drugi akapit ma około 50 słów oraz 3-5 zdań, jednak nie jest to żaden wyznacznik, a jedynie wskazówka.

W akapicie trzecim rozprawki opiniującej powinniśmy podać przeciwny punkt widzenia, w którym możemy podać kontrargumenty. Tutaj ponownie możemy napisać około 50 słów oraz 3-4 zdania.

W akapicie czwartym tj. na zakończenie podsumowujemy naszą argumentację oraz powtarzamy opinię ze wstępu. Tę opinię piszemy przy pomocy synonimów, by pokazać, że mamy zaawansowane znajomość słownictwa i gramatyki.

Jak napisać rozprawkę za i przeciw w języku angielskim?

We wstępie rozprawki za i przeciw przedstawiamy ogólnikowo temat oraz zaznaczamy, że na dany temat są dwa różne sposoby patrzenia.

W drugim akapicie podajemy dwa lub trzy argumenty "za" oraz rozwijamy je, opisując zalety danego rozwiązania. Ten akapit powinien mieć około 50 słów oraz od 3 do 6 zdań, jednak nie jest to żaden wyznacznik, a jedynie wskazówka.

W akapicie trzecim ponownie podajemy 2 lub 3 argumenty "przeciw" oraz rozwijamy wady danego rozwiązania. Ten akapit ponownie powinien posiadać około 50 słów oraz od 3 do 6 zdań.

Na zakończenie w akapicie czwartym piszemy krótkie podsumowanie całej rozprawki, ale nie przepisujemy tezy ze wstępu.

Przydatne zwroty do rozprawki w języku angielskim

Aby zachować prawidłową strukturę rozprawki przydatne mogą być poniższe frazy. Przydatne one będą do rozprawki opiniującej oraz do rozprawki typu za i przeciw.

Zwroty do rozprawki opiniującej w języku angielskim

Wstęp

 • To discuss... (Aby dyskutować...)
 • There are different opinions about... (Istnieją różne opinie na temat...)
 • It's a highly debated topic... (Jest to gorąco dyskutowany temat...)
 • In this essay, I would like to present my opinion on... (W tym eseju chciałbym przedstawić swoją opinię na temat...)
 • The question of whether..., is one of the most controversial. (Pytanie, czy..., jest jednym z najbardziej kontrowersyjnych pytań.)
 • In today's society... (W dzisiejszym społeczeństwie...)
 • In this essay, I will examine... (W tym eseju będę badać...)
 • It's important to mention that... (Ważne jest wspomnieć, że...)
 • The debate about... started a long time ago. (Debata na temat... rozpoczęła się już dawno.)
 • Next, I will discuss the pros and cons of... (Poniżej będę dyskutować o zaletach i wadach...)

Rozwinięcie

 • In my opinion... - Moim zdaniem...
 • I am of the opinion that... - Jestem zdania, że...
 • I believe that... - Uważam, że...
 • I am convinced that... - Jestem przekonany, że...
 • It's evident that... - Jest oczywiste, że...
 • There is no doubt that... - Nie ma wątpliwości, że...
 • It cannot be denied that... - Nie można zaprzeczyć, że...
 • In the end, I would like to say that... - Na koniec chciałbym powiedzieć, że...

Zakończenie

 • In summary, one can say... - Podsumowując, można powiedzieć...
 • It's important to recognize that... - Ważne jest zrozumienie, że...
 • After careful consideration, I have come to the conclusion that... - Po starannym rozważeniu doszedłem do wniosku, że...
 • Generally speaking, it can be said that... - Ogólnie rzecz biorąc, można powiedzieć, że...
 • In view of all these facts... - Biorąc pod uwagę wszystkie te fakty...
 • Finally, it's important to note that... - Wreszcie ważne jest zauważyć, że...

Zwroty do rozprawki za i przeciw w języku angielskim

Wstęp

 • The topic I want to discuss in my work is... - Temat, o którym chcę mówić w mojej pracy, to...
 • There have been many discussions about the topic lately... - Ostatnio było wiele dyskusji na temat...
 • Many people have different opinions about... - Wiele osób ma różne opinie na temat...
 • It's important to examine the topic... in detail. - Ważne jest, aby dokładnie przebadać temat...
 • In my work, I want to shed light on different arguments. - W mojej pracy chcę omówić różne argumenty.
 • I believe it's important to address... - Myślę, że ważne jest, aby zmierzyć się z...
 • There are many different opinions about... - Istnieje wiele różnych opinii na temat...
 • In my work, I want to provide a detailed description of... - W mojej pracy chcę dać szczegółowy przegląd...
 • The goal of this work is to examine the different arguments. - Celem tej pracy jest zbadanie różnych argumentów.
 • I believe it's important to have a broad view of... - Jestem zdania, że ważne jest, aby spojrzeć na... w szerokim ujęciu.

Rozwinięcie

 • On one hand... - Z jednej strony...
 • On the other hand... - Z drugiej strony...
 • There are reasons in favor of this... - Istnieją powody za tym...
 • There are also arguments against this... - Istnieją również argumenty przeciw temu...
 • There are good reasons for this... - Istnieją dobre powody dla tego...
 • However, there are also objections against this... - Jednak istnieją również zarzuty przeciw temu...

Zakończenie

 • In summary, one can say... - Podsumowując, można powiedzieć...
 • Generally, I am of the opinion that... - Ogólnie rzecz biorąc, jestem zdania, że...
 • In general, it can be stated that... - Ogólnie rzecz biorąc, można stwierdzić, że...
 • For these reasons, I am convinced that... - Z tych powodów jestem przekonany/przekonana, że...
 • It's evident that... - Jest oczywiste, że...
 • Ultimately, one arrives at the conclusion that... - Ostatecznie dochodzi się do wniosku, że...
 • In summary, it should be noted that... - Podsumowując, należy zauważyć, że...
 • In summary, it can be asserted that... - Podsumowując, można stwierdzić, że...

Czy napisanie rozprawki w języku angielskim jest trudne?

Napisanie rozprawki w języku angielskim nie jest wcale takie trudne - wystarczy tylko znać prawidłowy schemat tego typu wypowiedzi oraz frazy, które mogą przydać się podczas pisania. 

Jeśli jednak potrzebujesz szukasz całego kursu przygotowującego do matury rozszerzonej z języka angielskiego to sprawdź moje kursy online, za pomocą których przygotujesz się do matury na 100%.

Może Ci się również spodobać:

Kurs angielskiego z Keitah!

Chcesz nauczyć się języka obcego od podstaw lub wzbogacić to, co już potrafisz, by lepiej się porozumiewać?

Jeśli twoja odpowiedź brzmi tak, z chęcią pomogę Ci przejść zarówno przez słownictwo, jak i gramatykę, by język nie był już dla ciebie obcy oraz by żadna rozmowa nie była stresująca.

[object Object]


SPRAWDŹ KURSY JĘZYKOWE!

Możesz się ze mną uczyć języka angielskiego na zajęciach indywidualnych lub grupowych! Zajęcia są dostosowane pod Ciebie i Twoje zainteresowania oraz sposób nauki. W taki sposób możesz uczyć się ze mną:

Atmosfera na zajęciach

Zajęcia prowadzę w w przyjaznej i często zabawnej atmosferze. Ze mną nie tylko można pożartować na wiele tematów, ale też pozachwycać się utworami muzycznymi, wymienić się propozycjami filmów do obejrzenia oraz podyskutować na temat tego, jak przyswoić trudniejsze słówka, by stały przed tobą otworem i już nigdy nie sprawiały trudności. 

Jak wyglądają zajęcia?

Na zajęciach skupiamy się na najważniejszych zwrotach i słówkach, dzięki czemu bardzo szybko możesz opanować język i przekroczyć bariery w mówieniu. Podczas zajęć na bieżąco zapisuję wymowę zdań oraz wyrazów i rozbrajam je na części pierwsze razem z uczniem, by stało się ono dla niego jasne i czytelne.

Więc jak, zdecydujesz się na naukę angielskiego z Keitah? :)