Jak napisać rozprawkę po hiszpańsku?

Keitah
16-01-2024

12 min

Napisanie rozprawki po hiszpańsku to dla wielu maturzystów koszmar, który powoduje ataki paniki i dreszcze. Ten typ wypowiedzi maturalnej nie jest jednak taki trudny, jeśli tylko zna się strukturę rozprawki oraz przydatne frazy, które ułatwią jej pisanie. Jak więc zabrać się za pisanie rozprawki w języku hiszpańskim?

Rozprawka w języku hiszpańskim

Pisanie rozprawki w języku hiszpańskim jest podobne do pisania rozprawki w języku angielskim, ponieważ tam również musimy zwrócić uwagę na rozwinięcie wszystkich podpunktów. Podczas pisania rozprawki w języku angielskim również musimy zwrócić uwagę na poprawność gramatyczną oraz bogactwo słownictwa. 

Jak więc napisać rozprawkę w języku hiszpańskim tak, aby dostać z niej jak największą ilość punktów? O tym dowiesz się w dzisiejszym artykule, gdzie poznasz przydatne frazy, które przydadzą ci się podczas pisania tego typu wypowiedzi na maturze rozszerzonej z języka hiszpańskiego.

Podobny post znajdziesz również w wersji do rozprawki na maturze z języka niemieckiego oraz do rozprawki na maturze z języka angielskiego.

Typy rozprawek na maturze rozszerzonej

Na maturze rozszerzonej z języków obcych mamy dwa rodzaje rozprawek. Jeden z tych typów to tak zwana rozprawka opiniująca, a drugi typ to rozprawka za i przeciw. Sposoby pisania tych form wypowiedzi są do siebie zbliżone jednak warto zwrócić uwagę na charakterystykę każdego z tych typów rozprawek.

[object Object]


Rozprawka opiniująca w języku hiszpańskim

Przy rozprawce opiniującej w języku hiszpańskim musisz przekonać czytelnika do swojego zdania i że masz rację. We wstępie rozprawki musisz podać tezę którą musisz uargumentować oraz rozwinąć w dalszej części rozprawki. Musisz jednak pamiętać, by wszystko było spójne i miało sens.

Rozprawka za i przeciw w języku hiszpańskim

Rozprawka za i przeciw w języku hiszpańskim podobnie jak w języku angielskim i niemieckim polega na tym, żeby przedstawić wady oraz zalety danego rozwiązania lub też pomysłu o którym mowa jest w zadaniu. W tym typie rozprawki nie skupiamy się na własnej opinii, lecz porównujemy za i przeciw oraz staramy się dojść do pewnej konkluzji, która potwierdzi tezę postawioną na samym początku.

Jak napisać rozprawkę w języku hiszpańskim?

Pisanie rozprawki w języku hiszpańskim wymaga praktyki oraz cierpliwości. Podsumowując, im więcej ćwiczysz, tym lepiej jesteś w stanie wyrazić swoje myśli i stworzyć argumenty w języku hiszpańskim.

Zanim jednak zabierzesz się za pisanie rozprawki, należy poznać strukturę prawidłowo napisanej rozprawki, która będzie się odrobinę różnić w zależności od jej rodzaju.

Jak napisać rozprawkę po hiszpańsku? - schemat

Każdy z typów rozprawki powinien być podzielony na akapity - w pierwszym akapicie zazwyczaj znajduje się wstęp, akapit drugi oraz trzeci jest rozwinięciem i akapit czwarty jest zakończeniem.

Często jest tak, że podczas pisania rozprawki nie musisz sobie uświadamiać, czy jest to rozprawka typu za i przeciw, czy też rozprawka opiniująca. Po części struktura poszczególnych akapitów podobna jest w obydwóch tych rodzajach rozprawki, ale poniżej znajdziesz szczegółowy opis, co powinno się znaleźć w poszczególnym akapicie danego typu rozprawki w języku hiszpańskim.

Jak napisać rozprawkę opiniującą w języku hiszpańskim?

Pierwszy akapit rozprawki opiniującej w języku hiszpańskim powinien zawierać tezę oraz Twoją sformułowaną opinię na dany temat.

W drugim akapicie dobrze byłoby podać 2 lub 3 argumenty potwierdzające Twoje zdanie. Zazwyczaj drugi akapit ma około 50 słów oraz 3-5 zdań, jednak nie jest to żaden wyznacznik, a jedynie wskazówka.

W akapicie trzecim rozprawki opiniującej powinniśmy podać przeciwny punkt widzenia, w którym możemy podać kontrargumenty. Tutaj ponownie możemy napisać około 50 słów oraz 3-4 zdania.

W akapicie czwartym tj. na zakończenie podsumowujemy naszą argumentację oraz powtarzamy opinię ze wstępu. Tę opinię piszemy przy pomocy synonimów, by pokazać, że mamy zaawansowane znajomość słownictwa i gramatyki.

Jak napisać rozprawkę za i przeciw w języku hiszpańskim?

We wstępie rozprawki za i przeciw przedstawiamy ogólnikowo temat oraz zaznaczamy, że na dany temat są dwa różne sposoby patrzenia.

W drugim akapicie podajemy dwa lub trzy argumenty "za" oraz rozwijamy je, opisując zalety danego rozwiązania. Ten akapit powinien mieć około 50 słów oraz od 3 do 6 zdań, jednak nie jest to żaden wyznacznik, a jedynie wskazówka.

W akapicie trzecim ponownie podajemy 2 lub 3 argumenty "przeciw" oraz rozwijamy wady danego rozwiązania. Ten akapit ponownie powinien posiadać około 50 słów oraz od 3 do 6 zdań.

Na zakończenie w akapicie czwartym piszemy krótkie podsumowanie całej rozprawki, ale nie przepisujemy tezy ze wstępu.

Przydatne zwroty do rozprawki w języku hiszpańskim

Aby zachować prawidłową strukturę rozprawki przydatne mogą być poniższe frazy. Przydatne one będą do rozprawki opiniującej oraz do rozprawki typu za i przeciw.

Zwroty do rozprawki opiniującej w języku hiszpańskim

Poniżej znajdują się przydatne frazy do pisania rozprawki opiniującej po hiszpańsku:

Wstęp

 • Para discutir… - Aby dyskutować…
 • Hay opiniones diferentes sobre… - Istnieją różne opinie na temat…
 • Es un tema muy debatido… - Jest to gorąco dyskutowany temat…
 • En este ensayo, me gustaría presentar mi opinión sobre… - W tym eseju chciałbym przedstawić swoją opinię na temat…
 • La pregunta de si…, es una de las más controvertidas. - Pytanie, czy…, jest jednym z najbardziej kontrowersyjnych pytań.
 • En la sociedad actual… - W dzisiejszym społeczeństwie…
 • En este ensayo, examinaré… - W tym eseju będę badać…
 • Es importante mencionar que… - Ważne jest wspomnieć, że…
 • El debate sobre… ha comenzado hace mucho tiempo. - Debata na temat… rozpoczęła się już dawno.
 • A continuación, discutiré los pros y los contras de… - Poniżej będę dyskutować o zaletach i wadach…

Rozwinięcie

 • En mi opinión... - Moim zdaniem...
 • Soy de la opinión de que... - Jestem zdania, że...
 • Creo que... - Myślę, że...
 • Estoy convencido de que... - Jestem przekonany, że...
 • Es evidente que... - Jest oczywiste, że...
 • No hay duda de que... - Nie ma wątpliwości co do tego, że...
 • No se puede negar que... - Nie można zaprzeczyć, że...
 • Al final, me gustaría decir que... - Na końcu chciałbym powiedzieć, że...

Zakończenie

 • En resumen, se puede decir… - Podsumowując, można powiedzieć…
 • Es importante reconocer que… - Ważne jest zrozumienie, że…
 • Después de una cuidadosa consideración, he llegado a la conclusión de que… - Po starannym rozważeniu doszedłem do wniosku, że…
 • En general, se puede decir que… - Ogólnie rzecz biorąc, można powiedzieć, że…
 • En vista de todos estos hechos… - Biorąc pod uwagę wszystkie te fakty…
 • Finalmente, es importante notar que… - Wreszcie ważne jest zauważyć, że…

Zwroty do rozprawki za i przeciw w języku hiszpańskim

Wstęp

 • El tema sobre el que quiero hablar en mi trabajo es… - Temat, o którym chcę mówić w mojej pracy, to…
 • Últimamente ha habido muchas discusiones sobre el tema… - Ostatnio było wiele dyskusji na temat…
 • Muchas personas tienen opiniones diferentes sobre… - Wiele osób ma różne opinie na temat…
 • Es importante examinar el tema… con detalle. - Ważne jest, aby dokładnie przebadać temat…
 • En mi trabajo quiero iluminar los diferentes argumentos. - W mojej pracy chcę omówić różne argumenty.
 • Creo que es importante abordar… - Myślę, że ważne jest, aby zmierzyć się z…
 • Hay muchas opiniones diferentes sobre… - Istnieje wiele różnych opinii na temat…
 • En mi trabajo, quiero dar una descripción detallada de… - W mojej pracy chcę dać szczegółowy przegląd…
 • El objetivo de este trabajo es examinar los diferentes argumentos. - Celem tej pracy jest zbadanie różnych argumentów.
 • Creo que es importante tener una visión amplia de… - Jestem zdania, że ważne jest, aby spojrzeć na... w szerokim ujęciu.

Rozwinięcie

 • Por un lado... - Z jednej strony...
 • Por otro lado... - Z drugiej strony...
 • Hay razones a favor de esto... - Istnieją powody za tym...
 • También existen argumentos en contra de esto... - Istnieją również argumenty przeciw temu...
 • Hay buenas razones para esto... - Istnieją dobre powody dla tego...
 • Sin embargo, también existen objeciones en contra de esto... - Istnieją jednak również zarzuty przeciw temu...

Zakończenie

 • En resumen, se puede decir que... - Podsumowując, można powiedzieć, że...
 • En general, estoy de la opinión de que... - Ogólnie rzecz biorąc, jestem zdania, że...
 • En general, se puede afirmar que... - Ogólnie rzecz biorąc, można stwierdzić, że...
 • Por estas razones, estoy convencido/convencida de que... - Z tych powodów jestem przekonany/przekonana, że...
 • Es evidente que... - Jest oczywiste że...
 • En última instancia, se llega a la conclusión de que... - Ostatecznie dochodzi się do wniosku, że...
 • En resumen, hay que notar que... - Podsumowując, należy stwierdzić, że...
 • En resumen, se puede afirmar que... - Podsumowując, można stwierdzić, że...

Czy napisanie rozprawki w języku hiszpańskim jest trudne?

Napisanie rozprawki w języku hiszpańskim nie jest trudne - wystarczy tylko znać prawidłowy schemat tego typu wypowiedzi oraz przydatne frazy, które mogą przydać się podczas pisania. 

Jeśli jednak potrzebujesz szukasz całego kursu przygotowującego do matury rozszerzonej z języka hiszpańskiego to sprawdź moje kursy online, za pomocą których przygotujesz się do matury na 100%.

Może Ci się również spodobać:

Kurs hiszpańskiego z Keitah!

Chcesz nauczyć się języka obcego od podstaw lub wzbogacić to, co już potrafisz, by lepiej się porozumiewać?

Jeśli twoja odpowiedź brzmi tak, z chęcią pomogę Ci przejść zarówno przez słownictwo, jak i gramatykę, by język nie był już dla ciebie obcy oraz by żadna rozmowa nie była stresująca.

[object Object]


SPRAWDŹ KURSY JĘZYKOWE!

Możesz się ze mną uczyć języka hiszpańskiego na zajęciach indywidualnych lub grupowych! Zajęcia są dostosowane pod Ciebie i Twoje zainteresowania oraz sposób nauki. W taki sposób możesz uczyć się ze mną:

Atmosfera na zajęciach

Zajęcia prowadzę w w przyjaznej i często zabawnej atmosferze. Ze mną nie tylko można pożartować na wiele tematów, ale też pozachwycać się utworami muzycznymi, wymienić się propozycjami filmów do obejrzenia oraz podyskutować na temat tego, jak przyswoić trudniejsze słówka, by stały przed tobą otworem i już nigdy nie sprawiały trudności. 

Jak wyglądają zajęcia?

Na zajęciach skupiamy się na najważniejszych zwrotach i słówkach, dzięki czemu bardzo szybko możesz opanować język i przekroczyć bariery w mówieniu. Podczas zajęć na bieżąco zapisuję wymowę zdań oraz wyrazów i rozbrajam je na części pierwsze razem z uczniem, by stało się ono dla niego jasne i czytelne.

Więc jak, zdecydujesz się na naukę hiszpańskiego z Keitah? :)