Jak napisać rozprawkę w języku niemieckim?

Keitah
15-01-2024

12 min

Napisanie rozprawki po niemiecku to dla wielu maturzystów koszmar, który powoduje ataki paniki i dreszcze. Ten typ wypowiedzi maturalnej nie jest jednak taki trudny, jeśli tylko zna się strukturę rozprawki oraz przydatne frazy, które ułatwią jej pisanie. Jak więc zabrać się za pisanie rozprawki w języku niemieckim?

Rozprawka w języku niemieckim

[object Object]


Pisanie rozprawki w języku niemieckim jest podobne do pisania rozprawki w języku angielskim, ponieważ tam również musimy zwrócić uwagę na rozwinięcie wszystkich podpunktów. Podczas pisania rozprawki w języku angielskim również musimy zwrócić uwagę na poprawność gramatyczną oraz bogactwo słownictwa. 

Jak więc napisać rozprawkę w języku niemieckim tak, aby dostać z niej jak największą ilość punktów? O tym dowiesz się w dzisiejszym artykule, gdzie poznasz przydatne frazy, które przydadzą ci się podczas pisania tego typu wypowiedzi na maturze rozszerzonej z języka niemieckiego.

Podobny post znajdziesz również w wersji do rozprawki na maturze z języka angielskiego oraz do rozprawki na maturze z języka hiszpańskiego.

Typy rozprawek na maturze rozszerzonej

Na maturze rozszerzonej z języków obcych mamy dwa rodzaje rozprawek. Jeden z tych typów to tak zwana rozprawka opiniująca, a drugi typ to rozprawka za i przeciw. Sposoby pisania tych form wypowiedzi są do siebie zbliżone jednak warto zwrócić uwagę na charakterystykę każdego z tych typów rozprawek.

[object Object]


Rozprawka opiniująca po niemiecku

Przy rozprawce opiniującej w języku niemieckim musisz przekonać czytelnika do swojego zdania i że masz rację. We wstępie rozprawki musisz podać tezę którą musisz uargumentować oraz rozwinąć w dalszej części rozprawki. Musisz jednak pamiętać, by wszystko było spójne i miało sens.

Rozprawka za i przeciw po niemiecku

Rozprawka za i przeciw w języku niemieckim podobnie jak w języku angielskim polega na tym, żeby przedstawić wady oraz zalety danego rozwiązania lub też pomysłu o którym mowa jest w zadaniu. W tym typie rozprawki nie skupiamy się na własnej opinii, lecz porównujemy za i przeciw oraz staramy się dojść do pewnej konkluzji, która potwierdzi tezę postawioną na samym początku.

Jak napisać rozprawkę w języku niemieckim?

[object Object]


Pisanie rozprawki w języku niemieckim wymaga praktyki oraz cierpliwości. Podsumowując, im więcej ćwiczysz, tym lepiej jesteś w stanie wyrazić swoje myśli i stworzyć argumenty w języku niemieckim.

Zanim jednak zabierzesz się za pisanie rozprawki, należy poznać strukturę prawidłowo napisanej rozprawki, która będzie się odrobinę różnić w zależności od jej rodzaju.

Jak napisać rozprawkę po niemiecku? - schemat

Każdy z typów rozprawki powinien być podzielony na akapity - w pierwszym akapicie zazwyczaj znajduje się wstęp, akapit drugi oraz trzeci jest rozwinięciem i akapit czwarty jest zakończeniem.

Często jest tak, że podczas pisania rozprawki nie musisz sobie uświadamiać, czy jest to rozprawka typu za i przeciw, czy też rozprawka opiniująca. Po części struktura poszczególnych akapitów podobna jest w obydwóch tych rodzajach rozprawki, ale poniżej znajdziesz szczegółowy opis, co powinno się znaleźć w poszczególnym akapicie danego typu rozprawki w języku niemieckim.

Jak napisać rozprawkę opiniującą w języku niemieckim?

Pierwszy akapit rozprawki opiniującej w języku niemieckim powinien zawierać tezę oraz Twoją sformułowaną opinię na dany temat.

W drugim akapicie dobrze byłoby podać 2 lub 3 argumenty potwierdzające Twoje zdanie. Zazwyczaj drugi akapit ma około 50 słów oraz 3-5 zdań, jednak nie jest to żaden wyznacznik, a jedynie wskazówka.

W akapicie trzecim rozprawki opiniującej powinniśmy podać przeciwny punkt widzenia, w którym możemy podać kontrargumenty. Tutaj ponownie możemy napisać około 50 słów oraz 3-4 zdania.

W akapicie czwartym tj. na zakończenie podsumowujemy naszą argumentację oraz powtarzamy opinię ze wstępu. Tę opinię piszemy przy pomocy synonimów, by pokazać, że mamy zaawansowane znajomość słownictwa i gramatyki.

Jak napisać rozprawkę za i przeciw w języku niemieckim?

We wstępie rozprawki za i przeciw przedstawiamy ogólnikowo temat oraz zaznaczamy, że na dany temat są dwa różne sposoby patrzenia.

W drugim akapicie podajemy dwa lub trzy argumenty "za" oraz rozwijamy je, opisując zalety danego rozwiązania. Ten akapit powinien mieć około 50 słów oraz od 3 do 6 zdań, jednak nie jest to żaden wyznacznik, a jedynie wskazówka.

W akapicie trzecim ponownie podajemy 2 lub 3 argumenty "przeciw" oraz rozwijamy wady danego rozwiązania. Ten akapit ponownie powinien posiadać około 50 słów oraz od 3 do 6 zdań.

Na zakończenie w akapicie czwartym piszemy krótkie podsumowanie całej rozprawki, ale nie przepisujemy tezy ze wstępu.

Przydatne zwroty do rozprawki w języku niemieckim

Aby zachować prawidłową strukturę rozprawki przydatne mogą być poniższe frazy. Przydatne one będą do rozprawki opiniującej oraz do rozprawki typu za i przeciw.

Zwroty do rozprawki opiniującej w języku niemieckim

Poniżej znajdują się przydatne frazy do pisania rozprawki opiniującej po niemiecku:

Wstęp

 • Um zu diskutieren ... (Aby dyskutować ...)
 • Es gibt unterschiedliche Meinungen über ... (Istnieją różne opinie na temat ...)
 • Es ist ein heiß diskutiertes Thema ... (Jest to gorąco dyskutowany temat ...)
 • In diesem Essay möchte ich meine Meinung zu ... darstellen. (W tym eseju chciałbym przedstawić swoją opinię na temat ...)
 • Die Frage, ob ..., ist eine der umstrittensten Fragen. (Pytanie, czy ..., jest jednym z najbardziej kontrowersyjnych pytań.)
 • In der heutigen Gesellschaft ... (W dzisiejszym społeczeństwie ...)
 • In diesem Essay werde ich ... untersuchen. (W tym eseju będę badać ...)
 • Es ist wichtig zu erwähnen, dass ... (Ważne jest wspomnieć, że ...)
 • Die Debatte über ... hat schon lange begonnen. (Debata na temat ... rozpoczęła się już dawno.)
 • Im Folgenden werde ich die Vor- und Nachteile von ... diskutieren. (Poniżej będę dyskutować o zaletach i wadach ...)

Rozwinięcie

 • Meiner Meinung nach... (Moim zdaniem...)
 • Ich bin der Meinung, dass... (Jestem zdania, że...)
 • Ich denke, dass... (Myślę, że...)
 • Ich glaube, dass... Wierzę, że...)
 • Ich finde, dass... Uważam, że...)
 • Ich bin der Überzeugung, dass... (Jestem przekonany, że...)
 • Es ist offensichtlich, dass... (Jest oczywiste, że...)
 • Es besteht kein Zweifel daran, dass... (Nie ma wątpliwości co do tego, że...)
 • Man kann nicht leugnen, dass... (Nie można zaprzeczyć, że...)
 • Am Ende möchte ich sagen, dass... (Na końcu chciałbym powiedzieć, że...)

Zakończenie

 • Zusammenfassend kann man sagen ... (Podsumowując, można powiedzieć ...)
 • Meiner Meinung nach ... (Moim zdaniem ...)
 • Es ist wichtig zu erkennen, dass ... (Ważne jest zrozumienie, że ...)
 • Nach sorgfältiger Überlegung bin ich zu dem Schluss gekommen, dass ... (Po starannym rozważeniu doszedłem do wniosku, że ...)
 • Insgesamt kann man sagen, dass ... (Ogólnie rzecz biorąc, można powiedzieć, że ...)
 • Es ist offensichtlich, dass ... (Jest oczywiste, że ...)
 • In Anbetracht all dieser Fakten ... (Biorąc pod uwagę wszystkie te fakty ...)
 • Ich glaube, dass ... (Sądzę, że ...)
 • In meinen Augen ... (W moich oczach ...)
 • Schlussendlich ist es wichtig zu beachten, dass ... (Wreszcie ważne jest zauważyć, że ...)

Zwroty do rozprawki za i przeciw w języku niemieckim

Wstęp

 • Das Thema, über das ich in meiner Arbeit sprechen möchte, ist ... (Temat, o którym chcę mówić w mojej pracy, to ...)
 • In letzter Zeit hat es viel Diskussionen über das Thema ... gegeben. (Ostatnio było wiele dyskusji na temat ...)
 • Viele Menschen haben unterschiedliche Meinungen über ... (Wiele osób ma różne opinie na temat ...)
 • Es ist wichtig, dass wir das Thema ... genau untersuchen. (Ważne jest, aby dokładnie przebadać temat ...)
 • In meiner Arbeit möchte ich die verschiedenen Argumente beleuchten. (W mojej pracy chcę omówić różne argumenty)
 • Ich denke, dass es wichtig ist, dass wir uns mit ... auseinandersetzen. (Myślę, że ważne jest, aby zmierzyć się z ...)
 • Es gibt viele verschiedene Ansichten zu ... (Istnieje wiele różnych opinii na temat ...)
 • In meiner Arbeit möchte ich einen detaillierten Überblick über ... geben. (W mojej pracy chcę dać szczegółowy przegląd ...)
 • Das Ziel dieser Arbeit ist es, die verschiedenen Argumente zu untersuchen. (Celem tej pracy jest zbadanie różnych argumentów)
 • Ich bin der Meinung, dass es wichtig ist, einen umfassenden Blick auf ... zu werfen. (Jestem zdania, że ważne jest, aby spojrzeć na ... w szerokim ujęciu).

Rozwinięcie

 • Einerseits... (Z jednej strony...)
 • Andererseits... (Z drugiej strony... )
 • Auf der einen Seite... (Z jednej strony... )
 • Auf der anderen Seite... ( Z drugiej strony... )
 • Es gibt Gründe dafür... (Istnieją powody za tym... )
 • Es gibt auch Argumente dagegen... (Istnieją również argumenty przeciw temu... )
 • Hierfür gibt es gute Gründe... (Istnieją dobre powody dla tego... )
 • Hiergegen gibt es jedoch auch Einwände... (Istnieją jednak również zarzuty przeciw temu...)

Zakończenie

 • Abschließend lässt sich sagen, dass (Podsumowując, można powiedzieć, że…)
 • Zusammenfassend kann man sagen, dass (Podsumowując, można powiedzieć, że…)
 • Alles in allem bin ich der Meinung, dass (Ogólnie rzecz biorąc, jestem zdania, że…)
 • Insgesamt lässt sich feststellen, dass (Ogólnie rzecz biorąc, można stwierdzić, że…)
 • Aus diesen Gründen bin ich überzeugt davon, dass (Z tych powodów jestem przekonany/ przekonana, że…)
 • Es ist offensichtlich, dass (Jest oczywiste, że…)
 • Letztendlich kommt man zu dem Schluss, dass (Ostatecznie dochodzi się do wniosku, że…)
 • Abschließend bleibt festzuhalten, dass (Podsumowując, należy stwierdzić, że…)
 • Zusammenfassend lässt sich feststellen, dass (Podsumowując, można stwierdzić, że…)

Czy napisanie rozprawki w języku niemieckim jest trudne?

Napisanie rozprawki w języku niemieckim nie jest trudne - wystarczy tylko znać prawidłowy schemat tego typu wypowiedzi oraz przydatne frazy, które mogą przydać się podczas pisania. 

Jeśli jednak potrzebujesz szukasz całego kursu przygotowującego do matury rozszerzonej z języka niemieckiego to sprawdź moje kursy online, za pomocą których przygotujesz się do matury na 100%.

Kurs niemieckiego z Keitah!

Chcesz nauczyć się języka obcego od podstaw lub wzbogacić to, co już potrafisz, by lepiej się porozumiewać?

Jeśli twoja odpowiedź brzmi tak, z chęcią pomogę Ci przejść zarówno przez słownictwo, jak i gramatykę, by język nie był już dla ciebie obcy oraz by żadna rozmowa nie była stresująca.

[object Object]


SPRAWDŹ KURSY JĘZYKOWE!

Możesz się ze mną uczyć języka niemieckiego na zajęciach indywidualnych lub grupowych! Zajęcia są dostosowane pod Ciebie i Twoje zainteresowania oraz sposób nauki. W taki sposób możesz uczyć się ze mną:

Atmosfera na zajęciach

Zajęcia prowadzę w w przyjaznej i często zabawnej atmosferze. Ze mną nie tylko można pożartować na wiele tematów, ale też pozachwycać się utworami muzycznymi, wymienić się propozycjami filmów do obejrzenia oraz podyskutować na temat tego, jak przyswoić trudniejsze słówka, by stały przed tobą otworem i już nigdy nie sprawiały trudności. 

Jak wyglądają zajęcia?

Na zajęciach skupiamy się na najważniejszych zwrotach i słówkach, dzięki czemu bardzo szybko możesz opanować język i przekroczyć bariery w mówieniu. Podczas zajęć na bieżąco zapisuję wymowę zdań oraz wyrazów i rozbrajam je na części pierwsze razem z uczniem, by stało się ono dla niego jasne i czytelne.

Więc jak, zdecydujesz się na naukę niemieckiego z Keitah? :)